برنامه سانس های آزاد

 

برادران
سانس روز ساعت
استخر یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه 1:30 تا 2:30 عصر
3 تا 4 عصر
استخر و سونا هر شب 8:30 تا 9:45 شب
10 تا 11:15 شب


خواهران
سانس روز ساعت
استخر شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 2 تا 3 عصر
جمعه 8:30 تا 10:30 ظهر
استخر و سونا شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 3 تا 4:15 عصر
جمعه 10:30 تا 12