برنامه سانس های آزاد

 

برادران
روز سانس ساعت
روزهای فرد استخر و سونا *ویژه* ۲ الی ۴ بعدازظهر
هر شب استخر و سونا ۸:۳۰ تا ۹:۴۵ شب
۱۰ تا ۱۱:۱۵ شب
جمعه استخر و سونا *ویژه* ۲ الی ۴ بعدازظهر

خواهران
روز سانس ساعت
روزهای زوج استخر و سونا *ویژه* ۲الی ۴ بعدازظهر
جمعه ها استخر و سونا *ویژه* ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰
۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰