مراکز طرف قرارداد

  • کلیه مراکز و ادارات دولتی شهرستان نجف آباد
  • کارخانجات بزرگ استان (ذوب آهن , فولاد مبارکه , سپید نخ و …)
  • مراکز و مدارس آموزش و پرورش
  • مراکز آموزش عالی شهرستان نجف آباد
  • مراکز فرهنگی و ورزشی استان اصفهان
  • صنوف و اتحادیه های صنفی
  • هیاتهای مذهبی و مراکز فرهنگی مساجد
  • شرکت های خصوصی بزرگ و کوچک منطقه